Ankara Anlaşması (1 Eylül 1963, Turkish ECAA)

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma

BAŞLANGIÇ

Bir yandan,

Türkiye Cumhurbaşkanı,

Öte yandan,

Majeste Belçika Kralı,

Federal Almanya Cumhurbaşkanı,

Fransa Cumhurbaşkanı,

İtalya Cumhurbaşkanı,

Altes Ruayal Lüksemburg Büyük Düşesi,

Majeste Hollanda Kraliçesi,

ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi,

Türk halkı ile Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde bir araya gelmiş halklar arasında gittikçe daha sıkı bağlar kurmaya AZİMLİ OLARAK;

Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’ndaki yaşama şartlarının, hızlandırılmış bir ekonomi ilerleyişi ve uyumlu bir alış veriş genişlemesi ile devamlı olarak iyileşmesini, böylece Türkiye ekonomisi ile Topluluk üyesi Devletlerin ekonomileri arasındaki arayı azaltmayı sağlamaya KARARLI OLARAK;

Türk ekonomisinin kalkınmasının ortaya koyduğu özel sorunları ve belli bir sürede Türkiye’ye bir ekonomik yardım yapılması gerekliliğini GÖZÖNÜNDE BULUNDURARAK;

Türk halkının yaşama seviyesini iyileştirme çabasına, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun getireceği desteğin, ileride Türkiye’nin Topluluğa katılmasını kolaylaştıracağını KABUL EDEREK;

Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Antlaşma’nın esindiği ülküyü birlikte izliyerek, barış ve hürriyet güvencesini pekleştirmeye AZMEDEREK;

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran Antlaşma’nın 238. maddesi uyarınca Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık yaratan bir anlaşma aktini KARARLAŞTIRMIŞLAR ve bunun için

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI:

Dışişleri Bakanı Bay Feridun Cemal ERKİN’i

MAJESTE BELÇİKA KRALI:

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bay Paul Henri SPAAK’ı

FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI

Dışişleri Bakanı Bay Gerhard SCHROEDER’i

FRANSA CUMHURBAŞKANI:

Dışişleri Bakanı Bay Maurce COUVE de MURVILLE’i

İTALYA CUMHURBAŞKANI:

Hazine Bakanı Bay Emilio COLOUMBO’yu

ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜŞESİ:

Hükümet Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bay Eugène SCHAUS’u

MAJESTE HOLANDA KRALİÇESİ:

Dışişleri Bakanı Bay Joseph M. A. H. LUNS’u ve

AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU KONSEYİ:

Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyinin şimdiki Başkanı ve Hollanda Dışişleri Bakanı Bay Joseph M. A. H. LUNS’u tam yetki ile atamışlardır. Adları geçenler, yetki belgelerinin karşılıklı olarak verilmesinden ve bunların usul ve şekil bakımından uygunluklarının anlaşılmasından sonra, aşağıdaki hükümler üzerinde uyuşmuşlardır;

KISIM: I

İlkeler

Madde – 1.

Bu Antlaşma ile Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık kurulmuştur.

Madde – 2.

1. Anlaşma’nın amacı, Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk halkının çalıştırılma seviyesinin ve yaşama şartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile gözönünde bulundurarak, Taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi teşvik etmektir.

2. Yukarıdaki fıkrada belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için 3, 4 ve 5. maddelerde gösterilen şartlara ve usullere göre bir gümrük birliğinin gittikçe gelişen şekilde kurulması öngörülmüştür.

3. Ortaklığın:

a) Bir hazırlık dönemi,

b) Bir geçiş dönemi,

c) Bir son dönemi,

vardır.

Madde – 3.

1. Hazırlık döneminde Türkiye, geçiş dönemi ve son dönem boyunca kendisine düşecek yükümlülükleri üstlenebilmek için, Topluluğun yardımı ile ekonomisini güçlendirir.

Bu hazırlık dönemine ve özellikle Topluluğun yardımına ilişkin uygulama usulleri, Anlaşma’ya ekli Geçici Protokol ile Mali Protokol’de belirtilmiştir.

2. Hazırlık döneminin süresi, Geçici Protokol’de öngörülen usullere uygun uzatma dışında, beş yıldır.

Geçiş dönemine, Geçici Protokol’ün 1. maddesinde öngörülen şartlara ve usullere uyularak geçilir.

Madde – 4.

1. Geçiş döneminde Akit Taraflar, karşılıklı ve dengeli yükümlülükler esası üzerinden:

– Türkiye ile Topluluk arasında bir gümrük birliğinin gittikçe gelişen şekilde yerleşmesini,

Ortaklığın iyi işlemesini sağlamak için Türkiye’nin ekonomik politikalarının Topluluğunkilere yaklaştırılmasını, bunun için de gerekli ortak eylemlerin geliştirilmesini sağlar.

2. Bu dönemin süresi, birlikte öngörülebilecek istisnalar saklı kalmak üzere, on iki yılı geçemez. Bu istisnalar, gümrük birliğinin makûl bir süre içinde kurulup tamamlanmasına engel olamaz.

Madde – 5.

Son dönem gümrük birliğinin dayanak ve Akit Tarafların ekonomi politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini gerektirir.

Madde – 6.

Ortaklık rejiminin uygulanmasını ve gittikçe gelişmesini sağlamak için Akit Taraflar, Anlaşma ile verilen görevlerin sınırları içinde eylemde bulunan bir Ortaklık Konseyi’nde toplanırlar.

Madde – 7.

Akit Taraflar, bu Anlaşma’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayıcı her türlü genel ve özel tedbirleri alırlar.

Taraflar, Anlaşma hedeflerinin gerçekleştirilmesini tehlikeye düşürülebilecek her türlü tedbirden sakınırlar.

KISIM: II

Geçiş döneminin uygulanmaya konması

Madde – 8.

4. maddede anılan amaçların gerçekleşmesi için Ortaklık Konseyi, geçiş döneminin başlamasından önce ve Geçici Protokolün 1. maddesinde öngörülen usule göre, Topluluğu kuran Antlaşma’nın kavradığı ve gözönünde bulundurulması gereken alanlarla, özellikle bu kısımda gözetilenlere mahsus hükümlerin uygulama şartlarını, usullerini, sıra ve sürelerini yararlı görülecek her türlü korunma kurallarını tespit eder.

Madde – 9.

Akit Taraflar, Anlaşma’nın uygulanma alanında, 8. maddenin uygulanması ile ilgili olarak ortaya konabilecek özel hükümler saklı kalmak üzere, uyrukluk dolayısıyla uygulanan her türlü ayrımın, Topluluğu kuran Anlaşmanın 7. maddesinde anılan ilke uyarınca yasak olduğunu kabul ederler.

BÖLÜM: 1.

Gümrük Birliği

Madde – 10.

1. Anlaşma’nın 2. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen gümrük birliği, mal alış verişlerinin tümünü kavrar

2. Gümrük Birliği

– Topluluk üyesi Devletlerle Türkiye arasında, ithalâtta olduğu gibi ihracatta gümrük vergileri ve eşit etkili resimlerin ve miktar kısıtlamalarının, milli üretime, Anlaşmanın hedeflerine aykırı bir koruma sağlamayı gözeten eşit etkili başka her türlü tedbirin yasaklanmasını

– Türkiye’nin üçüncü memleketlerle ilişkilerinde Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesi’nin kabulünü ve Toplulukça dış ticaret konusunda uygulanan sair mevzuata yaklaşmayı kapsar

BÖLÜM: 2

Tarım

Madde – 11.

1. Ortaklık rejimi, Topluluğun ortak tarım politikasını gözönünde bulunduran özel usullere göre, tarımı ve tarım ürünleri alış verişini de kavrar

2. Tarım ürününden, Topluluğu kuran Antlaşma’nın II. Ekinin konusu olan ve sözü edilen Antlaşma’nın 38. maddesinin 3. fıkrası hükümlerinin uygulanması ile halen tamamlanmış bulunan listede sayılı ürünler anlaşılır

BÖLÜM: 3.

Ekonomik nitelikteki sair hükümler

Madde – 12.

Akit Taraflar, aralarında serbest işçi akımını kademeli olarak gerçekleştirmek için, Topluluğu kuran Antlaşma’nın 48, 49 ve 50. maddelerinden esinlenmekte uyuşmuşlardır.

Madde – 13.

Akit Taraflar, yerleşme serbestliği kısıtlamalarını aralarında kaldırmak için, Topluluğu kuran Antlaşma’nın 52 ilâ 56. (Dahil) maddeleri ile 58. maddesinden esinlenmekte uyuşmuşlardır.

Madde – 14.

Akit Taraflar, hizmet edimi serbestliği kısıtlamalarını aralarında kaldırmak için, Topluluğu kuran Antlaşma’nın 55, 56 ve 58 ilâ 65. (Dahil) maddelerinden esinlenmekte uyuşmuşlardır.

Madde – 15.

Topluluğu kuran Antlaşma’nın ulaştırma ile ilgili hükümlerinin ve bunların uygulanması dolayısıyla girişilmiş olan tasarrufların Türkiye’ye teşmili şartları ve usulleri, Türkiye’nin coğrafya durumu gözönünde bulundurularak düzenlenir.

Madde – 16.

Akit Taraflar, Topluluğu kuran Antlaşma’nın üçüncü büyük bölümünün 1. kısmında yer alan rekabet, vergileme ve mevzuatın yaklaştırılması ile ilgili hükümlerde anılan ilkelerin, ortaklık ilişkilerinde uygulanması gerektiğini kabul ederler.

Madde – 17.

Anlaşma’ya Taraf olan her Devlet, ekonomisine, fiyat seviyesi kararlılığı içinde devamlı ve dengeli bir genişleme sağlarken, genel ödeme bilançosuna denge sağlamak ve parasına olan güveni devam ettirmek için gerekli ekonomi politikasını uygular.

Taraf Devlet, bu hedeflere ulaşmak için konjonktür politikası ve özellikle mali politika ve para politikası uygular.

Madde – 18.

Anlaşma’ya Taraf olan her Devlet, kambiyo kurları konusunda Ortaklık amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamaya elverişli bir politika uygular.

Madde – 19.

Türkiye ve Topluluk üyesi Devletler, Anlaşma’nın uygulanmasında mal, hizmet, sermaye ve kişi akımının aralarında serbestleştirildiği ölçüde, mal, hizmet ve sermaye alış verişlerine ilişkin ödeme veya transferlerle ücret ve sermaye transferlerinin, alacaklının veya faydalananların ikamet ettikleri memleket parasıyla yapılmasına müsaade ederler.

Madde – 20.

Akit Taraflar, Anlaşma amaçlarının gerçekleştirilmesine yarayan Türkiye ile Topluluk üyesi Devletler arasındaki sermaye hareketlerini kolaylaştırmak için aralarında danışırlar.

Akit Taraflar, Topluluk memleketlerinden gelen ve Türk ekonomisinin kalkınmasına yardımı olabilecek sermayelerin Türkiye’de yatırımını teşvik eden her çeşit aracı araştırmaya çabalarlar.

Her üye Devlet ülkesinde ikamet edenler, Türkiye’nin başka bir üye Devlete veya üçüncü bir memlekete tanıdığı bütün kolaylıklardan, özellikle yabancı sermaye eylemi ile ilgili kambiyo ve vergi konularındaki kolaylıklardan yararlanırlar.

Madde – 21.

Akit Taraflar, üçüncü memleketlerin ileride Topluluğa katılmaları veya ortak olmaları halleri de dahil olmak üzere, üçüncü memleketler karşısındaki ticaret politikalarının koordinasyonunu ve bu alandaki karşılıklı çıkarlarının korunmasını sağlamaya elverişli bir danışma usulünü hazırlama konusunda uyuşmuşlardır.

KISIM: III

Genel ve son hükümler

Madde – 22.

1. Anlaşma ile belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için, Anlaşma’nın öngördüğü hallerde Ortaklık Konseyi’nin karar yetkisi vardır. İki taraftan her biri, verilmiş kararların yerine getirilmesinin gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdür. Ortaklık Konseyi yararlı tavsiyelerde de bulunabilir.

2. Ortaklık Konseyi, Anlaşma’nın hedeflerini gözönünde tutarak, ortaklık rejimi sonuçlarını belli aralıklarla inceler. Bununla beraber, hazırlık dönemi boyunca bu incelemeler bir görüş teatisi sınırları içinde kalır.

3. Geçiş döneminin başlaması ile, ortaklık rejiminin gerçekleşmesi yolunda, Anlaşma amaçlarından birine ulaşmak için, Akit Taraflar’ın bir ortak davranışı gerekli görüldüğü takdirde, Anlaşma bunun için gerekli davranış yetkisini öngörmese bile, Ortaklık Konseyi uygun kararları alır.

Madde – 23.

Ortaklık Konseyi’ni, bir yandan Türkiye Hükümeti’nden üyeler, öte yandan, Topluluk üyesi Devletler Hükümetleri’nden, Konseyi’nden ve Komisyonu’ndan üyeler meydana getirir.

Ortaklık Konseyi üyeleri, İçtüzüğün öngördüğü şartlarla kendilerini temsil ettirebilirler.

Ortaklık Konseyi, kararlarını oy birliği ile alır.

Madde – 24.

Ortaklık Konseyi başkanlığı, altışar aylık süreler için Türkiye ile Topluluk temsilcilerinden biri tarafından, sıra ile yapılır. İlk başkanlık süresi Ortaklık Konseyi kararı ile kısaltılabilir.

Ortaklık Konseyi İçtüzüğünü yapar.

Ortaklık Konseyi, görevlerinde kendisine yardım edebilecek her komiteyi ve özellikle Anlaşma’nın iyi yürütülmesi için gerekli işbirliği devamlılığını sağlayacak bir komite kurmaya karar verebilir.

Ortaklık Konseyi bu komitelerin görev ve yetkilerini belirtir.

Madde – 25.

1. Her Akit Taraf, Anlaşma’nın uygulama ve yorumu ile ilgili ve Türkiye’yi veya Topluluğu, Topluluk üyesi bir Devleti ilgilendiren her anlaşmazlığı Ortaklık Konseyine getirebilir.

2. Ortaklık Konseyi Anlaşmazlığı karar yolu ile çözebilir; keza, anlaşmazlığı Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’na ve mevcut herhangi bir başka yargı merciine götürmeyi kararlaştırabilir.

3. Taraflardan her biri, kararın veya hükmün yerine getirilmesinin gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdür.

4. Anlaşmazlık, işbu maddenin 2. fıkrasına göre çözülememiş ise, Akit Taraflar’ın geçiş dönemi ve son dönemde başvurabilecekleri tahkim ve sair yargı usulü yollarını, Anlaşma’nın 8. maddesi uyarınca Ortaklık Konseyi düzenler.

Madde – 26.

Anlaşma’nın hükümleri, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun yetki alanına giren maddelere uygulanmaz.

Madde – 27.

Ortaklık Konseyi, bir yandan Avrupa Parlamenter Asamblesi, Topluluğun Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve öteki organları ile, öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye’nin yukarıdaki maddeleri karşılayan organları arasında işbirliğini ve temasları kolaylaştırmak için her türlü yararlı tedbiri alır.

Bununla beraber, hazırlık dönemi süresince, bu temaslar, yalnız Avrupa Parlamenter Asamblesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki ilişkilerle sınırlanır.

Madde – 28.

Anlaşma’nın işleyişi, Topluluğu kuran Antlaşma’dan doğan yükümlerin tümünün Türkiye’ce üstlenebileceğini gösterdiğinde, Akit Taraflar, Türkiye’nin Topluluğa katılması olanağını incelerler.

Madde – 29.

1. Anlaşma bir yandan Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde, öte yandan Belçika Krallığı, Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, İtalya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalığı ve Hollanda Krallığının ülkelerinde uygulanır.

2. Genel Anlaşma, Topluluğu kuran Antlaşma’nın 227. maddesinin 2. fıkrasının 1. bendinde gözetilenleri karşılayan alanlar bakımından Fransız denizaşırı illerine de uygulanır.

Anlaşma’nın başka alanlarla ilgili hükümlerinin, sözü geçen illerde uygulanma şartları, Akit Taraflar arasında ileride varılacak anlaşma ile belirlenir.

Madde – 30.

Akit Taraflarca Anlaşma’ya eklenmesi uygun bulunan protokoller, Anlaşma’nın ayrılmaz parçalarıdı

Madde – 31.

Anlaşma, imza eden Devletlerin kendi anayasa usullerine uyularak onaylanır; Topluluk yönünden Konseyce, Topluluğu kuran Antlaşma hükümleri uyarınca bir karar alınması ve bunun Akit Taraflar’a tebliği ile, geçerli olarak aktedilmiş olur.

Yukarıdaki fıkrada anılan akdin tasdik ve tebliğ belgeleri Brüksel’de karşılıklı olarak verilir.

Madde – 32.

Anlaşma, 31. maddede sözü geçen tasdik belgelerinin karşılıklı olarak verilmesi tarihini kovalayan ikinci ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Madde – 33.

İşbu Anlaşma, her metin eşitlikle geçerli olmak üzere, Türk, Alman, Fransız, İtalyan ve Hollanda dilleri ile ikişer nüsha olarak yazılmıştır.

PROTOKOL NO. 1

GEÇİCİ PROTOKOL

Akit Taraflar,

Türk ekonomisi için, özellikle hazırlık döneminde, tütün, kuru üzüm, kuru incir ve fındık ihracatının önemine inanarak,

Ortaklık Anlaşmasının 3. maddesinde öngörülen Geçici Protokolü tesbit etmek isteğiyle,

Aşağıdaki hükümler üzerine uyuşmuşlardır:

Madde – 1.

1. Anlaşma’nın yürürlüğe girmesinden dört yıl sonra, Ortaklık Konseyi, Türkiye’nin ekonomik durumunu gözönünde bulundurarak, Anlaşmanın 4. maddesinde gözetilen geçiş döneminin gerçekleşme şartları, usulleri, sıra ve süreleri ile ilgili hükümlerin, bir Katma Protokol ile tespit edip edemeyeceğini inceler.

Katma Protokol Akit Taraflar’ca imzalanacak ve her birinde uyulması gereken anayasa usullerinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe girecektir.

2. Beşinci yılın sonunda Katma Protokol tespit edilememiş ise, Ortaklık Konseyi’nde kararlaştırılarak ve 3 yılı geçmeyecek bir süreden sonra 1. fıkrada öngörülen usule yeniden başvurulur.

3. Bu protokol hükümleri, Katma Protokol yürürlüğe girinceye ve en geç onuncu yılın sonuna değin uygulanır.

Bununla beraber, Katma Protokol tespit edilmiş, fakat onuncu yıl sonunda yürürlüğe girememiş ise, Geçici Protokol en çok bir yıllık bir süre için uzatılır.

Not- 1.9.1971 tarihine kadar geçerli olan işbu Geçici Protokol yerine, 1.9.1971-31.12.1972 devresinde 7/2905 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tasdik edilen Geçici Anlaşma kaim olmuş ve 1.1.1973 tarihinden itibaren de Katma Protokol yürürlüğe girmiştir.

Katma Protokol dokuzuncu yılın sonunda tespit edilemediği takdirde, Ortaklık Konseyi, hazırlık döneminin onuncu yılının bitiminden sonra uygulanacak rejimi kararlaştırır.

Madde – 2.

İşbu Protokolün yürürlüğe girişi ile birlikte Topluluk Üyesi Devletler, Türkiye kaynaklı ve Türkiye çıkışlı ithalatları için aşağıdaki yıllık tarife kontenjanlarını açarlar:

a) 24.01 – Ham ve mamul olmayan tütün: Tütün döküntülüri

Belç. – Lüks. Eko. Birl. 1.250 ton

Federal Almanya Cumhuriyeti 6.600 ton

Fransa 2.550 ton

İtalya 1.500 ton

Hollanda 600 ton

Bu tarife kontenjanlarının sınırı içinde her üye Devlet, Toplulukça 9 Temmuz 1961 tarihinde imzalanan Ortaklık Anlaşması çerçevesinde aynı ürünler ithalatına uyguladığına eşit bir gümrük vergisi uygular.

b) 08.04 – Yalnız kuru üzüm (İçinde 15 Kg. veya daha az mal bulunan ambalajlarla)

Belç. – Lüks. Eko. Birl. 3.250 ton

Federal Almanya Cumhuriyeti 9.750 ton

Fransa 2.800 ton

İtalya 7.700 ton

Hollanda 6.500 ton

Bu tarife kontenjanlarının sınırı içinde her üye Devlet, Toplulukça 9 Temmuz 1961 tarihinde imzalanan Ortaklık Anlaşması çerçevesinde aynı ürünler ithalatına uyguladığına eşit bir gümrük vergisi uygular.

c) 08.03 – Yalnız kuru incir (İçinde 15 Kg. veya daha az mal bulunan ambalajlarla)

Belç. – Lüks. Eko. Birl. 840 ton

Federal Almanya Cumhuriyeti 5.000 ton

Fransa 7.000 ton

Hollanda 160 ton

Bu tarife kontenjanları çerçevesinde Topluluk üyesi her Devlet, milli gümrük vergilerinin kuru incir için Ortak Gümrük Tarifesi’nde son yaklaşma anına kadar, Topluluğu kuran Antlaşma’nın 14. maddesinin 1. fıkrası anlamındaki esas vergiden, Topluluk üyesi Devletlerin kendi aralarında yaptıkları indirimlerin yarısının düşülmesi ile elde edilene eşit bir gümrük vergisi uygular.

Geçici Protokol hükümleri, Topluluk üyesi Devletler milli gümrük vergilerinin kuru incir Ortak Gümrük Tarifesine son yaklaşma anında yürürlükte bulunuyorsa, Topluluk, 3. madde hükümlerini gözönünde bulundurarak, yukarıdaki bent gereğince Türkiye’ye sağlananlara eşit ticari faydaların saklı tutulması için gerekli tarife tedbirlerini alır.

d) 08.05 – Dış ve iç kabukları çıkarılmış olanlar da dahil olmak üzere yaş veya kuru sert kabuklu meyvalar: Yalnız fındık

Belç. – Lüks. Eko. Birl. 540 ton

Federal Almanya Cumhuriyeti 14.500 ton

Fransa 1.250 ton

Hollanda 710 ton

Bu tarife kontenjanları çerçevesinde Topluluk Üyesi her Devlet %2,5 ad valorem gümrük vergisi uygular.

Bunun dışında, Topluluk Üyesi Devletler, Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte bu ürün için, Topluluk içi gümrük vergilerinin tamamen kaldırılmasını ve Ortak Gümrük Tarifesi’nin tüm olarak uygulanmasını gerçekleştirirler.

Madde – 3.

2. maddede gösterilen ürünler için, Topluluk Üyesi Devletler milli gümrük vergilerinin Ortak Gümrük Tarifesi’ne son yaklaşmasından itibaren, Topluluk her yıl, Türkiye yararına o tarihte açılmış milli tarife kontenjanlarının tutarına eşit hacimde tarife kontenjanları açar. Bu usul Ortaklık Konseyi’nce ertesi takvim yılı için, 4. madde gereğince alınan kararlara zarar vermeksizin uygulanır.

Bununla beraber, fındık bakımından bu usul, ancak Topluluk Üyesi Devletler’in milli gümrük vergilerinin öteki üç ürünün tümü ile Ortak Gümrük Tarifesi’ne uyumu anında uygulanır.

Madde – 4.

Anlaşma’nın yürürlüğe girişini kovalayan ikinci yıldan başlayarak, Ortaklık Konseyi 2 ve 3. maddelerde gösterilen tarife kontenjanlarının hacmini artırmayı kararlaştırabilir. Ortaklık Konseyi’nin aksine kararı olmadıkça, bu artırmalar iktisap edilmiş olur. Her artırma, ancak ertesi takvim yılından başlayarak uygulanır.

Madde – 5.

Anlaşma’nın yürürlüğe girişi, takvim yılı başına rastlamaz ise, Topluluk Üyesi Devletler, Anlaşma’nın yürürlüğe girişinden, ertesi takvim yılının başına kadar ki süre için, bu sürenin beher ayı hesabıyla, 2. maddede anılan miktarların onikide birini karşılayan hacimde tarife kontenjanları açarlar.

Bununla beraber, Ortaklık Konseyi, Anlaşma yürürlüğe girer girmez, sözü geçen ürünler ihracatının mevsimlik niteliğini gözönünde tutarak, yukarıdaki bendin uygulanması ile elde edilen tarife kontenjanları hacimlerinin artırılmasını kararlaştırabilir.

Madde – 6.

Anlaşma’nın yürürlüğe girmesinden itibaren üçüncü yılın bitiminde Ortaklık Konseyi, 2. maddede gösterilenlerden başka ürünlerin Topluluk pazarında sürümünü teşvike elverişli tedbirleri kararlaştırabilir

Madde – 7.

Tütün, fındık veya kuru incir için ortak tarım politikasının uygulanmaya konması ile birlikte, Topluluk, işbu Protokol gereğince Türkiye’ye sağlananlara eşit ihracat imkanlarını saklı tutmak üzere, bu ortak tarım politikası için öngörülen rejimi gözönünde bulundurarak, gerekebilecek tedbirleri alır.

Madde – 8.

İşbu Protokol’ün 2. maddesinde gösterilen ürünler için Toplulukça tarife kontenjanları açılması halinde, bu tarife kontenjanları çerçevesinde uygulanacak gümrük vergileri seviyesi bakımından, Türkiye’ye anlaşmaya taraf olmayan bir memleketten daha az elverişli bir işlem yapılamaz.

Madde – 9.

Türkiye, Topluluk Üyesi Devletlerden birine veya bir kaçına tanıdığı en elverişli işlemi üye Devletlerin hepsine teşmile gayret eder.

Madde – 10.

Her Akit Taraf, hazırlık dönemi ile birlikte, yerleşme hakkı, hizmet edimi, ulaştırma ve rekabetle ilgili her çeşit güçlükleri Ortaklık Konseyi’ne getirebilir. Ortaklık Konseyi gerekirse, bu güçlükleri gidermek için, Akit Taraflar’a her türlü yararlı tavsiyelerde bulunabilir.

Madde – 11.

İşbu Protokol Anlaşma’ya eklenmiştir.

PROTOKOL NO. 2

MALİ PROTOKOL

Akit Taraflar,

Ortaklık Anlaşması amaçlarının izlenmesini kolaylaştırmak için Türk ekonomisinin hızlandırılmış bir şekilde kalkınmasına faydalı olmak KAYGISIYLA,

aşağıdaki hükümler üzerinde UYUŞMUŞLARDIR:

Madde – 1.

Türk ekonomisinin verimliliğini artırmaya yardımcı, Anlaşma’nın amaçlarının gerçekleştirilmesine faydalı olan ve Türk kalkınma planı çerçevesinde yer alan yatırım projeleri için finansman işlemleri, Türk Devleti ile Türk teşebbüsleri tarafından, Avrupa Yatırımlar Bankası’na sunulabilir. Banka, bunların tabi tutulacağı işlemden müracaat sahiplerine bilgi verir.

Madde – 2.

Olumlu bir sonuca bağlanan istemler ödünçler vasıtasıyla finanse edilir. Bu ödünçlerin tutarı 175 milyon hesap birimine erişebilir ve Anlaşma’nın yürürlüğe girişini kovalayan beş yıl içinde bağlanabilir.

Madde – 3.

Finansman istemleri, Türk teşebbüslerinden geldiği zaman, ancak Türk Hükümeti’nin oluru ile olumlu sonuca bağlanabilir.

Madde – 4.

1 – Ödünçler, finansmanına ayrıldıkları projelerin ekonomik özelliklerine göre verilir.

2 – Özellikle kârlılığı uzun vadeli veya yazılı yatırımlara ilişkin ödünçler, indirilmiş faiz haddi, uzatılmış ödeme süresi, ödemesiz dönem gibi özel şartlar ve gereği halinde, bu ödünçlerin Türkiye tarafından ödenmesini kolaylaştırabilecek başka özel ödeme şartları ile donatılabilir.

3 – Bir ödünç, Türk Devleti’nin dışında bir teşebbüs veya topluluğa verildiği zaman, Türk Devleti’nin garantisine bağlanır.

Madde – 5.

1. Banka, bu ödünçlerin verilmesini, ihale veya teklif almalar düzenlenmesine bağlayabilir. Bu ihale veya teklif almalara katılma, Türkiye ve Topluluk Üyesi Devletler uyruklu her gerçek veya tüzel kişiye eşit rekabet şartları ile açıktır.

2. Ödünçler, kabul edilen yatırım projelerinin gerçekleşmesi için gerekli ithalat giderleri kadar iç giderlerin karşılanmasında da kullanılabilir.

3. Banka, fonların en rasyonel şekilde ve Anlaşma hedeflerine uygun olarak kullanılmasını gözetir.

Madde – 6.

Türkiye, bu ödünçlerden faydalanan borçluların, ödünçlerin ana para ve faizlerinin ödenmesinin gerektirdiği dövizleri edinmelerine imkan vermekle yükümlüdür.

Madde – 7.

Bazı projelerin gerçekleştirilmesi için bu Protokol çerçevesinde yapılacak yardım, özellikle üçüncü devletler, milletlerarası mali kuruluşlar veya Türkiye ya da Topluluk Üyesi Devletler kalkınma ve kredi müesseseleri ve resmi makamlarının dahil olacakları finansmanlara katılma şeklinde olabilir.

Madde – 8.

Anlaşma’da ve bu Protokol’de gösterilen şartlarla Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına getirilen yardım, Türk Devletininkini tamamlayıcı bir çaba teşkil eder.

Madde – 9.

İşbu Protokol Anlaşma’ya eklenmiştir.

SON SENET

Bir yandan,

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ve

Öte yandan,

Majeste Belçika Kralının,

Federal Almanya Cumhurbaşkanı’nın,

Fransa Cumhurbaşkanı’nın,

İtalya Cumhurbaşkanı’nın

Altes Ruayal Lüksemburg Büyük Düşesi’nin,

Majeste Hollanda Kraliçesi’nin

ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi’nin

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan Anlaşma’nın imzası için

Ankara’da 12 Eylül 1963 gününde toplanan tam yetkili temsilcileri aşağıdaki metinleri tespit etmişlerdir:

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan ANLAŞMA ile aşağıda sayılan protokolleri:

Protokol no. 1: Geçici Protokol

Protokol no. 2: Mali Protokol

Tam yetkili temsilciler bundan başka

Aşağıda sayılan ve işbu Senede ekli

1. Geçici Protokol’ün 2. maddesi ile ilgili olarak kuru üzüme ilişkin niyet bildirisini;

2. Mali Protokol’ün 2. maddesinde sözü geçen hesap biriminin değerine ilişkin yorum bildirisini;

3. Ortaklık Anlaşmasında geçen “Akit Taraflar” deyiminin yorumu ile ilgili bildiriyi kabul etmişler;

Ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti’nin aşağıda sayılan ve işbu Senede ekli bulunan bildirilerini not etmişlerdir:

1. Alman uyrukluların tanımı ile ilgili bildiri;

2. Anlaşma’nın Berlin’e uygulanmasına ilişkin bildiri.

Tam yetkili temsilciler işbu Senede ekli bildirilerin icabında Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan Anlaşma ile aynı şartlarda geçerliklerinin sağlanması için gerekli usullere tabi tutulacağı hususunda uyuşmuşlardır.

BUNUN BELGESİ OLARAK, aşağıda adları yazılı tam yetkili temsilciler işbu son Senedin altına imzalarını atmışlardır.

Ankara’da 12 Eylül 1963 gününde yapılmıştır.

Türkiye Cumhurbaşkanı adına:

Feridun Cemal ERKİN

Majeste Belçika Kralı adına:

Paul Henri SPAAK

Federal Almanya Cumhurbaşkanı adına:

Gerhard SCHROEDER

Fransa Cumhurbaşkanı adına:

Maurice COVUE de MURVİLLE

İtalya Cumhurbaşkanı adına:

Emillo COLOMBO

Altes Ruayal Lüksemburg Büyük Düşesi adına:

Eugène SCHAUS

Majeste Hollanda Kraliçesi adına:

Joseph M. A. H. LUNS

Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi adına:

Joseph M. A. H. LUNS

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran Antlaşma’da gereken usullerin yerine getirildiğinin, özellikle Avrupa Parlamenter Asamblesi’ne danışıldığının Öteki Akit Tarafa bildirilmesinden sonra ancak Topluluğu kesin olarak bağlayacağı ihtiyat kaydı ile

GEÇİCİ PROTOKOL’ÜN 2. MADDESİ İLE İLGİLİ OLARAK

KURU ÜZÜME İLİŞKİN NİYET BİLDİRİSİ

Topluluk, kuru üzüm için ortak bir pazar örgütü kurmayı tasarlamadığını bildirir.

MALİ PROTOKOL’ÜN 2. MADDESİNDE SÖZÜ GEÇEN HESAP BİRİMİNİN DEĞERİNE İLİŞKİN YORUM BİLDİRİSİ

Akit Taraflar aşağıdaki hususları bildirirler:

1. Mali Protokol’ün 2. maddesinde öngörülen tutarın açıklanmasında kullanılan hesap biriminin değeri 0.88 867 088 gram saf altındır.

2. 1. fıkrada tanımlanan hesap birimi bakımından Topluluk üyesi bir devletin para paritesi, bir hesap biriminin içindeki saf altının ağırlığı ile Milletlerarası Para Fonu’na bu para için bildirilmiş olan pariteye tekabül eden saf altın ağırlığı arasındaki orandır. Bildirilmiş bir paritesi yoksa veya cari işlemlerde Para Fonu’nun müsaade ettiği sınırın dışında pariteden uzaklaşan kur uygulaması varsa, paranın paritesine tekabül eden altın; dolaylı veya dolaysız olarak tamamlanmış ve altına çevrilebilen bir paranın Fon’a bildirilmiş paritesi esası ile, hesap gününde Üye Devlet’e, cari ödemeler için sözü edilen altına çevrilebilir paraya uygulanmakta olan kambiyo rayicine göre hesaplanır.

3. Yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen hesap birimi Mali Protokol’ün uygulama süresince değişmeyecektir. Bununla beraber, uygulama süresinin bitiminden önce Milletlerarası Para Fonu’nca, Statülerinin 7. Kısmının 4. maddesi gereğince bütün paraların seyyanen altına olan paritelerinin aynı oranda değişmesi kararlaştırılırsa, hesap biriminin saf altın ağırlığı bu ayarlamanın ters fonksiyonuna göre değiştirilecektir.

Topluluk Üyesi Devletler’den birinin veya bir kaçının, Milletlerarası Para Fonu’nun yukarıdaki bendde öngörülen kararını uygulamaması halinde hesap biriminin saf altın ağırlığı, Milletlerarası Para Fonu’nca kararlaştırılmış ayarlamanın ters fonksiyonuna göre değiştirilecektir. Ancak, Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi böylece ortaya çıkan durumu inceleyecek ve Komisyonun önermesi üzerine ve Para Komitesi’nin görüşü alınarak gerekli tedbirleri mevsuf çoğunlukla kararlaştıracaktır.

ORTAKLIK ANLAŞMASI’NDA GEÇEN “Akit Taraflar”

DEYİMİNİN YORUMU İLE İLGİLİ BİLDİRİ

Akit Taraflar, Ortaklık Anlaşması’nın, metinde geçen “Akit Taraflar” deyimine, bir yandan Türkiye Cumhuriyeti, öte yandan, Topluluk ile Üye Devletler veya sadece, ya Üye Devletler ya da Topluluk anlamı verilmek suretiyle, yorumlanması hususunda anlaşmışlardır. Bu deyime her defasında verilecek anlam, Anlaşmanın bunları karşılayan hükümlerinden çıkarılacaktır. Bazı hallerde “Akit Taraflar” deyimi, Topluluğu kuran Antlaşma’nın geçiş dönemi süresince Üye Devletler, bu dönemin bitiminden sonra Topluluk anlamına gelebilecektir.

FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ’NİN

BİLDİRİLERİ

1. Alman uyrukluların tanımı ile ilgili bildiri:

Federal Almanya Cumhuriyeti Temel Kanunu anlamında bütün Almanlar Federal Almanya Cumhuriyeti uyruğunda sayılır.

2. Anlaşma’nın Berlin’e uygulanmasına ilişkin bildiri:

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti’nce üç aylık bir süre içinde Akit Taraflar’a aksine bir bildiri de bulunmadıkça, Ortaklık Anlaşması Berlin Eyaletine de uygulanır.

ANLAŞMA’NIN İMZASI SIRASINDA İKİ HEYET BAŞKANI

ARASINDA TEATİ EDİLEN MEKTUPLAR

Mektup: Avrupa Ekonomik Topluluğu Heyeti Başkanı B. Günther SEELIGER’den Türk Heyeti Başkanı, Büyükelçi B. Hasan Esat IŞIK’a

Tarih: 12 Eylül 1963

Konu: Türkiye’deki iş gücüne ilişkin sorunlar

Bay Başkan, Ankara, 12 Eylül 1963

Bu müzakereler sırasında belirttiğiniz isteğe uymak üzere, Ortaklık Anlaşması’nın 4 ve 12. maddeleri hükümleri gözönünde bulundurularak, Ortaklık Konseyinin, Türkiye’deki iş gücüne ilişkin sorunlar hazırlık döneminden itibaren inceleyebilmesini Topluluğun kabul eylediğini size bildirmekle şeref duyarım.

Bu mektubun alındığının lütfen bildirilmesini rica ederim.

En üstün saygılarımın kabulünü dilerim Bay Başkan.

Günther SEELIGER

Avrupa Ekonomik Topluluğu

Heyeti Başkanı

Mektup: Türk Heyeti Başkanı, Büyükelçi B. Hasan Esat IŞIK’tan Avrupa Ekonomik Topluluğu Heyeti Başkanı, B. Günther SEELIGER’e

Tarih: 12 Eylül 1963

Konu: Avrupa Ekonomik Topluluğu Heyeti Başkanı’nın mektubuna cevap

Ankara, 12 Eylül 1963

Bay Başkan,

12 Eylül 1963 günlü mektubunuzla, bana aşağıdaki hususu bildirmek lütfunda bulunmuştunuz:

“Bay Başkan,

Bu müzakereler sırasında belirttiğiniz isteğe uymak üzere, Ortaklık Anlaşması’nın 4 ve 12. maddeleri hükümleri gözönünde bulundurularak, Ortaklık Konseyinin, Türkiye’deki iş gücüne ilişkin sorunları hazırlık döneminden itibaren inceleyebilmesini Topluluğun kabul eylediğini size bildirmekle şeref duyarım.

Bu mektubun alındığının lütfen bildirilmesini rica ederim.”

Bu mektubun alındığını bildirmekle şeref duyarım.

En üstün saygılarımın kabulünü dilerim Bay Başkan.

Hasan Esat IŞIK

Türk Heyeti Başkanı

“Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık Yaratan Anlaşma” ya ekli “Geçici Protokol” ün birinci maddesi uyarınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel’de imzalanmış olan Katma Protokol ve Ekleri ile Mali Protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma ve Son Senet’in onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun

Kanun No. 1448 R. Gazete No. 13915

Kabulü: 22.7.1971 R.G. Tarihi: 3.8.1971

Madde 1 – 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara’da imzalanmış, 4/2/1964 tarih ve 397 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş 22/10/1964 tarih ve 6/3820 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış, 20/11/1964 tarih ve 6/3930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olan “Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma” ya ekli “Geçici Protokol”ün birinci maddesi uyarınca, bahis konusu Anlaşma’nın 4. maddesinde gözetilen geçiş döneminin gerçekleşme şartları, usulleri, sıra ve süreleri ile ilgili hükümlerini tespit etmek üzere 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel’de imzalanmış olan “Katma Protokol ve Ekleri” ile “Mali Protokol”, “Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Yetki Alanına Giren Maddelerle İlgili Anlaşma” ve “Son Senet” in onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu Kanun’un hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Karar No. 7/5476 R.Gazete No. 14406

Tarihi: 21.12.1972 R.G. Tarihi: 29.12.1972

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık Yaratan Anlaşma’ya ekli geçici Protokol’ün birinci maddesi uyarınca, Hükümetimizle Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 23 Kasım 1970’de imzalanmış ve 22 Temmuz 1971 tarih ve 1448 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş olan “Katma Protokol”, “Mali Protokol”, “Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun Yetki Alanına Giren Maddelerle İlgili Anlaşma” ve “Son Senet”in, 1 Ocak 1973 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 15 Aralık 1972 tarih ve ESGM (ESAD) 760.430/72-1284 sayılı yazısı üzerine, 31 Mayıs 1963 tarih 244 sayılı Kanunun 2 ve 3. maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulu’nca 21/12/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ANKARA AGREEMENT / 1 September 1963 (Ankara Antlaşması, 1 Eylül 1963)

ANKARA AGREEMENT

Agreement Establishing an Association Between the European Economic Community and Turkey (Signed at Ankara, 1 September 1963)

PREAMBLE

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS,

THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC,

THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC,

HER ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUCHESS OF LUXEMBOURG

and

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY

of the one part, and

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY,

of the other part,

DETERMINED to establish ever closer bonds between the Turkish people and the peoples brought together in the European Economic Community;

RESOLVED to ensure a continuous improvement in living conditions in Turkey and in the European Economic Community through accelerated economic progress and the harmonious expansion of trade, and to reduce the disparity between the Turkish economy and the economies of the Member States of the Community;

MINDFUL both of the special problems presented by the development of the Turkish economy and of the need to grant economic aid to Turkey during a given period;

RECOGNIZING that the support given by the European Economic Community to the efforts of the Turkish people to improve their standard of living will facilitate the accession of Turkey to the Community at a later date;

RESOLVED to preserve and strengthen peace and liberty by joint pursuit of the ideals underlying the Treaty establishing the European Economic Community;

HAVE DECIDED to conclude an Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey in accordance with Article 238 of the Treaty establishing the European Economic Community, and to this end have designated as their Plenipotentiaries:

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS:

Mr. Paul-Henri SPAAK,

Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs;

THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:

Dr. Gerhard SCHRODER,

Minister for Foreign Affairs;

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC:

Mr. Maurice COUVE DE MURVILLE,

Minister for Foreign Affairs;

THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC:

Mr. Emilio COLOMBO,

Ministry for the Treasury;

HER ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUCHESS OF LUXEMBOURG:

Mr. Eugene SCHAUS,

Vice-President of the Government and Minister for Foreign Affairs;

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS:

Mr. Joseph M. A. H. LUNS,

Minister for Foreign Affairs;

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY:

Mr. Joseph M. A. H. LUNS,

President in Office of the Council of the European Economic Community and Minister for Foreign Affairs in the Netherlands;

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY:

Mr. Feridun Cemal ERKIN,

Minister for Foreign Affairs;

WHO, having exchanged their Full Powers, found in good and due form,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

TITLE I

PRINCIPLES

Article 1

By this Agreement an Association is established between the European Economic Community and Turkey.

Article 2

1. The aim of this Agreement is to promote the continuous and balanced strengthening of trade and economic relations between the Parties, while taking full account of the need to ensure an accelerated development of the Turkish economy and to improve the level of employment and living conditions of the Turkish people.

2. In order to attain the objectives set out in paragraph 1, a customs union shall be progressively established in accordance with Article 3, 4 and 5

3. Association shall comprise:

(a) a preparatory stage;

(b) a transitional stage;

(c) a final stage.

Article 3

1. During the preparatory stage Turkey shall, with aid from the Community, strengthen its economy so as to enable it to fulfil the obligations which will devolve upon it during the transitional and final stages.

The detailed rules for this preparatory stage in particular those for aid from the Community, are set out in the Provisional Protocol and in the Financial Protocol to this Agreement.

2. The preparatory stage shall last five years, unless it should be extended in accordance with the conditions laid down in the Provisional Protocol.

The change-over to the transitional stage shall be effected in accordance with Article 1 of the Provisional Protocol.

Article 4

1. During the transitional stage the Contracting Parties shall, on the basis of mutual and balanced obligations:

– establish progressively a customs union between Turkey and the Community;

– align the economic policies of Turkey and the Community more closely in order to ensure the proper functioning of the Association and the progress of the joint measures which this requires.

2. This stage shall last not more than twelve years, subject to such exceptions as many be made by mutual agreement. The exceptions must not impede the final establishment of the customs union within a reasonable period.

Article 5

The final stage shall be based on the customs union and shall entail closer coordination of the economic policies of the Contracting Parties.

Article 6

To ensure the implementation and the progressive development of the Association, the Contracting Parties shall meet in a Council of Association which shall act within the powers conferred upon it by this Agreement.

Article 7

The Contracting Parties shall take all appropriate measures, whether general or particular, to ensure the fulfilment of the obligations arising from this Agreement.

They shall refrain from any measures liable to jeopardize the attainment of the objectives of this Agreement.

TITLE II

IMPLEMENTATION OF THE TRANSITIONAL STAGE

Article 8

In order to attain the objectives set our in Article 4, the Council of Association shall, before the beginning of the transitional stage and in accordance with the procedure laid down in Article 1 of the Provisional Protocol, determine the conditions, rules and timetables for the implementation of the provisions relating to the fields covered by the Treaty establishing the Community which must be considered; this shall apply in particular to such of those fields as are mentioned under this Title and to any protective clause which may prove appropriate.

Article 9

The Contracting Parties recognize that within the scope of this Agreement and without prejudice to any special provisions which may be laid down pursuant to article 8, any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited in accordance with the principle laid down in Article 7 of the Treaty establishing the Community.

Chapter 1

The customs union

Article 10

1. The customs union provided for in Article 2 (2) of this Agreement shall cover all trade in goods.

2. The customs union shall involve:

– the prohibition between member States of the Community and Turkey, of customs duties on imports and exports and of all charges having equivalent effect, quantitative restrictions and all other measures having equivalent effect which are designed to protect national production in a manner contrary to the objectives of this Agreement;

– the adoption by Turkey of the Common Customs Tariff of the Community in its trade with third countries, and an approximation to the other Community rules on external trade.

Chapter 2

Agriculture

Article 11

1. The Association shall likewise extend to agriculture and trade in agricultural products, in accordance with special rules which shall take into account the common agricultural policy of the Community.

2. “Agricultural produces” means the products listed in Annex II to the Treaty establishing the Community, as at present supplemented in accordance with Article 38 (3) of that Treaty.

Chapter 3

Other economic provisions

Article 12

The Contracting Parties agree to be guided by Articles 48, 49 and 50 the Treaty establishing the Community for the purpose of progressively securing freedom of movement for workers between them.

Article 13

The Contracting Parties agree to be guided by Articles 52 to 56 and Article 58 of the Treaty establishing the Community for the purpose of abolishing restrictions on freedom of establishment between them.

Article 14

The Contracting Parties agree to be guided by Articles 55,56 and 58 to 65 of the Treaty establishing the Community for the purpose of abolishing restrictions on freedom to provide services between them.

Article 15

The rules and conditions for extension to Turkey of the transport provisions contained in the Treaty establishing the Community, and measures adopted in implementation of those provisions shall be laid down with due regard to the geographical situation of Turkey.

Article 16

The Contracting Parties recognize that the principles laid down in the provisions on competition, taxation and the approximation of laws contained in Title I of Part III of the Treaty establishing the Community must be made applicable in their relations within the Association.

Article 17

Each State party to this Agreement shall pursue the economic policy needed to ensure the equilibrium of its overall balance of payments and to maintain confidence in its currency, while taking care to ensure a continuous, balanced growth of its economy in conjunction with stable prices.

Each State party to this Agreement shall pursue a policy with regard to rates of exchange which ensures that the objectives of the Association can be attained.

Article 19

The Member States of the Community and Turkey undertake to authorize, in the curency of the country in which the creditor or the beneficiary resides, any payments or transfers connected with the movement of goods, services or capital, and any transfers of capital or earnings, to the extent that the movement of goods, services, capital and persons between them has been liberalized pursuant to this Agreement.

Article 20

The Contracting Parties shall consult each other with a view to facilitating movements of capital between Member States of the Community and Turkey which will further the objectives of this Agreement.

They shall actively seek all means of promoting the investment in Turkey of capital from countries of the Community which can contribute to Turkish economic development.

With respect to arrangements for foreign capital residents of all Member States shall be entitled to all the advantages, in particular as regards currency and taxation, which Turkey accords to any other Member State or to a third country.

Article 21

The Contracting Parties hereby agree to work out a consultation procedure in order to ensure coordination of their commercial policies towards third countries and mutual respect for their interests in this field, inter alia in the event of subsequent accession to or association with the Community by third countries.

TITLE III

GENERAL AND FINAL PROVISIONS

Article 22

1. In order to attain the objectives o this Agreement the Council of Association shall have the power to take decisions in the cases provided for therein. Each of the Parties shall take the measures necessary to implement the decisions taken. The Council of implement the decisions taken. The Council of Association may also make appropriate recommendations.

2. The Council of Association shall periodically review the functioning of the Association in the light of the objectives of this Agreement. During the preparatory stage, however, such reviews shall be limited to an exchange of views.

3. Once the transitional stage has been embarked on the Council of Association shall adopt appropriate decisions where, in the course of implementation of the of the Association arrangements, attainment of an objective of this Agreement calls for joint action by the Contracting Parries but the requisite powers are not granted in this Agreement.

Article 23

The Council of Association shall consist of members of the Governments of the Member States and members of the Council and of the Commission of the Community on the hand and of members of the Turkish Government on the other.

The members of the Council of Association may arrange to be represented in accordance with its rules of procedure.

The Council of Association shall act unanimously.

Article 24

The office of President of the Council of Association shall be held for a term of six months by a representative of the Community and a representative of Turkey alternately. The term of office of the first President may be shortened by a decision of the Council of Association.

The Council of Association shall adopt its rules of procedure.

The Council of Association may decide to set up committees to assist in the performance of its tasks, and in particular a committee to ensure the continuing cooperation necessary for the proper functioning of this Agreement.

The Council of Association shall lay down the terms of reference of these committees.

Article 25

1. The Contracting Parties may submit to the Council of Association any dispute relating to the application or interpretation of this Agreement which concerns the Community, a Member State of the Community, or Turkey.

2. The Council of Association may settle the dispute by decision; it may also decide to submit the disputc to the Court of Justice of the European Communities or to any existing court or tribunal.

3. Each Party shall be reguired to take the measures necessary to comply with such decisions.

4. Where the dispute cannot be settled in accordance with paragraphs 2 of this Article, the Council of Association shall determine, in accordance with Article 8 of this Agreement, the detailed rules for arbitration or for any other judicial procedure to which the Contracting Parties may resort during the transitional and final stages of this Agreement.

Article 26

This Agreement shall not apply to products within the province of the European Coal and Steel Community.

Article 27

The Council of Association shall take all appropriate steps to promote the necessary cooperation and contacts between the European Parliament, the Economic and Social Committee and other organs of the Community on the one hand and the Turkish Parliament and the corresponding organs in Turkey on the other.

During the preparatory state, however, such contacts shall be limited to relations between the European Parliament and the Turkish Parliament.

Article 28

As soon as the operation of this Agreement has advanced far enough to justify envisaging full acceptance by Turkey of the obligations arising out of the Treaty establishing the Community, the Contracting Parties shall examine the possibility of the accession of Turkey to the Community.

Article 29

1. This Agreement shall apply to the European territories of the Kingdom of Belgium, of the Federal Republic of Germany, of the French Republic, of the Italian Republic, of the Grand Duchy of Luxembourg and of the Kingdom of the Netherlands on the one hand and to the territory of the Turkish Republic on the other.

2. The Agreement shall also apply to the French overseas departments so far as concerns those of the fields covered by it which are listed in the first subparagraph of Article 227 (2) of the Treaty establishing the Community.

The conditions for applying to those territories the provisions of this Agreement relating to other fields shall be decided at a later date by agreement between the Contracting Parties.

Article 30

The Protocols annexed to this Agreement by common accord of the Contracting Parties shall from an integral part thereof.

Article 31

This Agreement shall be ratified by the Signatory States in accordance with their respective constitutional requirements, and shall become binding on the Community by a decision of the Council taken in accordance with the Treaty establishing the Community and notified to the Parties to this Agreement.

The instruments of ratification and the notifications of conclusion shall be exchanged at Brussels.

Article 32

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of exchange of the instruments of ratification and the notification referred to in Article 31.

Article 33

This Agreement is drawn up in two copies in the Dutch, French, German, Italian and Turkish languages, each of these texts being equally authentic.

PROTOCOL No 1

Provisional Protocol

THE CONTRACTING PARTIES,

RECOGNIZING the importance to the Turkish economy, particularly in the preparatory stage, of exports of tobacco, dried grapes, dried figs and hazelnuts;

DESIRING to adopt the Provisional Protocol provided for in Article 3 of the Agreement of Association,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

1. Four years after the entry into of this agreement, the Council of Association shall consider whether, taking into account the economic situation of Turkey, it is able to lay down, in the form of an additional Protocol, the provisions relating to the conditions, detailed rules and timetables for implementing the transitional stage referred to in Article 4 of the Agreement.

The additional Protocol shall be signed by the Contracting Parties and shall enter into force after completion of the respective constitutional procedures.

2. If the additional Protocol has not been adopted by the end of the fifth year, the procedure laid down in paragraph 1 shall be set in motion again after a period which shall be fixed by the Council of Association and which shall not exceed three years

3. The provisions of this Protocol shall continue to apply until the additional Protocol enters into force or until the end the tenth year, whichever is the earlier.

If, however, the additional Protocol has been adopted but has not entered into force by the end to the tenth year, this Provisional Protocol shall be extenuated for more than one year.

Should the additional Protocol not have been adopted by the end of the minth year, the Council of Association shall decide on the arrangements to be applied in respect of the preparatory stage from the end of the tenth year.

Article 2

From the date of the entry into force of this Protocol, the Member States of the Community shall open the following annual tariff quotas for imports originating in and coming from Turkey:

(a) 24.01 – Unmanufactured tobacco: tobacco refuse

Belgo-Luxembourg Economic

union 1 250 metric tons

Federal Republic to Germany 6 600 metric tons

France 2 550 metric tons

Italy 1 500 metric tons

Netherlands 600 metric tons

Each Member State shall apply to products imported under these tariff quotas the customs duty which it applies to imports of like products within the framework of the Agreement of Association signed by the Community of 9 July 1961.

(b) ex 08.04 – Dried grapes (in containers of a net content not exceeding 15 kg)

Belgo-Luxembourg Economic

Union 3 250 metric tons

Federal Republic of Germany 9 750 metric tons

France 2 800 metric tons

Italy 7 700 metric tons

Netherlands 6 500 metric tons

Each Member State shall apply to products imported under these tariff quotas the customs duty which it applies to imports of like products within the framework of the Agreement of Association signed by the Community on 9 July 1961.

(c) ex 08.03 – Dried figs (in containers of a net content not exceeding 15 kg)

Belgo-Luxembourg Economic

Union 840 metric tons

Federal Republic of Germany 5 000 metric tons

France 7 000 metric tons

Netherlands 160 metric tons

In the case of dried figs imported under these tariff quotas each Member State shall, pending the final alignment of the national rates of duty of Member States are finally aligned on the Common Customs Tariff, the Community shall adopt, for dried figs, the tariff measures necessary to ensure that Turkey retains commercial advantages equivalent to hose which it has under the preceding paragraph, taking into account the provisions of Article 3.

(d) ex 08.05 – Nuts, fresh, or dried, shelled or not: Hazelnuts

Belgo-Luxembourg Economic

Union 540 metric tons

Federal Republic of Germany 14 500 metric tons

France 1 250 metric tons

Netherlands 710 metric tons

Each Member State of the Community shall apply an ad valorem customs duty of 2-5% to products imported under this tariff quota.

Furthermore, on the entry into force of this Agreement, the Member States of the Community shall abolish all intra-Community customs duties on this product and shall apply the Common Customs Tariff in its entirety.

Article 3

From the date the final alignment of the national duties applied by Member States of the Community to products mentioned in Article 2 with those of the Common Customs Tariff, the Community shall each year open tariff quotas in favour of Turkey equal to the total of the national quotas open at the date of that final alignment. This procedure shall be implemented without prejudice to any decisions which may have been taken by the Council of Association pursuant to Article 4 in respect of the following calender year.

As regards hazelnuts, however, this procedure shall not be implemented until the national duties of Member States of the Community for all the three other products have been brought into line with those of the Common Customs Tariff.

Article 4

From the second year following the entry into force of this Agreement, the Council of Association may decide to increase the tariff quotas referred to in Article 2 and 3. unless the Council of Association should decide otherwise, these increases shall remain in force. Any increase shall take effect only from the beginning of the next calendar year.

Article 5

If this Agreement does not enter into force at the beginning of a calendar year, member States of the Community shall, for the period from the date of entry into force of this Agreement until the beginning of the next calendar year, open tariff quotas of one twelfth of the tonnages mentioned in Article 2 for each month between the date of entry into force of this Agreement and the beginning of the next calendar year.

From the date entry into force of this Agreement, however, the Council of Association may decide to increase the tariff quotas opened pursuant to the preceding paragraph so as to take into account the seasonal nature of exports of the products in question.

Article 6

At the end of the third year after the entry into force of this Agreement, the Council of Association may take appropriate measures to promote the disposal on the Community market of products other than those mentioned in Article 2.

Article 7

Once a common agricultural policy has been introduced for tobacco hazelnuts or dried figs, the Community shall take any measures necessary to ensure that Turkey retains export openings equivalent to those which it has under this Protocol, taking into account the arrangements laid down for that common agricultural policy.

Article 8

If the Community should open tariff quotas for products mentioned in Article 2 of this Protocol, Turkey shall not, as regards the rates of customs duty chargeable within the framework of those tariff quotas, be treated less favourably than a country which is not this Agreement.

Article 9

Turkey shall endeavour to extend to all Member States of the Community the most favourable treatment which it grants to one or more of them.

Article 10

From the beginning of the preparatory stage each Contracting Party may bring before the Council of Association any difficulties regarding the right of establishment, the provision of services, transport or competition. Where necessary, the Council of Parties any appropriate recommendations for the solution of such difficulties.

Article 11

This Protocol shall be annexed to the Agreement.

PROTOCOL No 2

Financial Protocol

THE CONTRACTING PARTIES,

DESIRING to promote the accelerated development of the Turkish economy in furtherance of the objectives of the Agreement of Association,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Request for the financing of investment projects which will serve to increase the productivity of the Turkish economy and further the objectives of the Agreement of Association, and which are part of the Turkish development plan, may be submitted by the Turkish State and by Turkish undertakings to the European Investment Bank, which shall inform them of the action taken thereon.

Article 2

Projects for which requests approved shall be financed by loans. Theses loans may be contracted up to a total of 175 million units of account, which may be committed in the five years following the entry into force of this Agreement.

Article 3

Requests for financing submitted by Turkish undertakings shall not be approved without the agreement of the Turkish Government.

Article 4

1. Loans shall be granted on the basis of the economic features of the projects which they are to finance.

2. Loans, especially those for investment projects the return on which is indirect or long term, may be made on special terms such as reduced rates of interest, extended repayment periods, interest-free periods and, where appropriate, any other special repayment terms which may facilitate the servicing of such loans by Turkey.

3. Any loan granted to an undertaking or to an authority other than the Turkish State shall be subject to a quarantee from the Turkish State.

Article 5

1. The Bank may make the granting of these loans subject to public invitation to tender or other tendering procedures. Participation in such public invitations to tender or other tendering procedures shall be open on egual terms to all natural and legal persons who are nationals of Turkey or of Member States of the Community.

2. Loans may be used to cover expenditure on imports or domestic expenditure, where such expenditure is necessary for carrying out approved investment projects.

3. The Bank shall ensure that the funds are used in the most judicious manner and in accordance with the objectives of this Agreement.

Article 6

Turkey undertakes to allow recipients of these loans to obtain the currency necessary for the repayment of the loans and of interest thereon.

Article 7

Assistance provided under this Protocol for carrying out certain projects may take the form of participation in financing operations in which, in particular, third countries, international finance organizations or credit and development authorities and institutions of Turkey or of Member States of the Community may be concerned.

Article 8

Aid to Turkish economic and social development under the conditions set out in this Agreement and in this Protocol shall be Supplementary to the endeavours the Turkish State.

Article 9

This Protocol shall be annexed to this Agreement.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

done at Ankara this twelfth day of September in the year one thousand nine hundred and sixty-three.

For His Majesty the King of the Belgians,

For the President of the Federal Republic of Germany,

For the President of the French Republic,

For the President of the Italian Republic,

For Her Royal Highness the Grand Duchess of Luxembourg,

For Her Majesty the Queen of the Netherlands.

FINAL ACT

The Plenipotentiaries of

His Majesty the King of the Belgians,

The President of the Federal Republic of Germany,

The President of the French Republic,

The President of the Italian Republic,

Her royal Highness the Grand Duchess of Luxembourg,

Her majesty the Queen of the Netherlands, and

The Council of the European Economic Community,

of the one part, and

The President of the Republic of Turkey,

of the other part,

meeting at Ankara , on the twelfth day of September in the year on thousand nine hundred and sixty-three,

for the signature of the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey,

have adopted the following texts:

Agreement establishing an Association between the European Economic Community and turkey and the Protocol listed below:

Protocol No 1: Provisional Protocol

Protocol No 2: Financial Protocol

The Plenipotentiaries have furthermore:

– adopted the declarations which are listed below and annexed to this Act (Annex I):

1. Declaration of Intent on dried grapes, in connection with Article 2 of the Provisional Protocol,

2. Interpretative Declaration on the value of the unit of account referred to in Article e2 of the Financial Protocol,

3. Interpretative Declaration on the definition of “Contracting Parties” used in the Agreement of Association,

– and taken note of the Declarations of the Government of the Federal Republic of Germany which are listed and annexed to this Act (Annex II):

1. Declaration on the definition of the expression “German national”,

2. Declaration on the application of the Agreement to Berlin.

The Plenipotentiaries have agreed that the Declarations annexed to this Act shall be subjected, in the same manner as for the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey, to any procedures that may be necessary to ensure their validity.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Final Act.

done at Ankara, on the twelfth day of September in the year one thousand nine hundred and sixty-three.

For His Majesty the King of the Belgians,

For the President of the Federal Republic of Germany,

For the President of the French Republic,

For the President of the Italian Republic,

For Her Royal Highness the Grand Duchess of Luxembourg

For Her majesty the Queen of the Netherlands.

Declaration of Intention concerning dried grapes with reference to Article 2 of the Provisional Protocol

The Community declares that it does not envisage the establishment of a common organization of the market in dried grapes.

**********

Interpretative declaration on the value of the unit of account in the context of Article 2 of the Financial Protocol

The Contracting Parties declare that:

1. The value of the unit of account used to express the amount mentioned in Article 2 of the Financial Protocol shall be 0-88867088 grammes of fine gold.

2. The parity of the currency of a Member State of the Community in relation to the unit of account defined in paragraph 1 shall be the relation between the weight of fine gold contained in the unit of account and the weigh of fine gold corresponding to the par value of that currency communicated to the International Monetary Fund. If no par value has been communicated, or if exchange rates differing from the par value by a margin exceeding that authorized by the International Monetary Fund are applied to current shall be calculated on the basis of the exchange rate for a currency Member State to current payments, on the day of the calculation, and on the basis of the par value communicated to the International Monetary Fund for that convertible currency.

3. The unit of account defined in paragraph 1 shall remain unchanged throughout the period in which the Financial Protocol is in force. If, however, before the end of that period a uniform proportionate change in the par values of all currencies in relation to gold should be decided by the International monetary Fund under Article 4, Section 7, of its Articles of Agreement, the weight of fine gold contained in the unit of account shall alter in inverse ratio to that change.

If one or more Member States do not apply the decision taken by the International Monetary Fund as referred to in the preceding subparagraph, the weight of fine gold contained in the unit of account shall alter in inverse ratio to the change decided by the International Monetary Fund. The Council of the European Communities shall, however, examine the situation thus created and shall take the necessary measures, acting by a qualified majority, after receiving a proposal from the Commission and the opinion of the Monetary Committee.

Interpretative Declaration on the definition of the expression “Contracting Parties” used in the Agreement of Association

The Contracting parties agree that for the purposes of the Agreement of Association “Contracting Parties” means the Community and the Member States or alternatively the Member States alone or the Community alone on the one hand, and the Turkish Republic on the other. The meaning to be given to this expression in each particular case is to be deduced from the context of the Agreement and from the corresponding provisions of the Treaty establishing the Community. In certain circumstances “Contracting Parties” may; during the transitional period of the Treaty establishing the Community, mean the Member States, and after the expiry of that period mean the Community.

************

Declarations by the Government of the Federal Republic of Germany

1. Declaration on the definition of the expression “German national”

All Germans as defined in the Basic Law for the Federal Republic of Germany shall be considered nationals of the Federal Republic of Germany,

2. Declaration on the application of the Agreement to Berlin

The Agreement of Association shall apply equally to Land Berlin unless the Government of the Federal Republic of Germany makes a declaration to the contrary to the other Contracting Parties within the three months following the entry into force of the Agreement.